Juridisch voorbehoud

Deel het met uw bezorgde dierbaren

ARTIKEL 1 – Wettelijke vermeldingen

1.1 Platformeditor

 

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt dit gespecificeerd aan gebruikers van de site lombafit.com  de identiteit van de verschillende stakeholders als onderdeel van de implementatie en monitoring:

 

Eigenaar, maker en verantwoordelijk voor publicaties: Anas BOUKAS

 

E-mailadres contactpersoon: info@lombafitstudio.com

 

1.2 Gastheer

 

Het WordPress-bedrijf: www.wordpress.com

 

ARTIKEL 2 – Presentatie

 

De Lombafit-website (lombafit.com) biedt de gebruiker educatieve hulpmiddelen die gericht zijn op het populariseren van rugpijn door gezondheidswerkers. Voorafgaande aanvaarding van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden en registratie zijn vereist om de op de Site aanwezige Diensten te gebruiken. lombafit.com, evenals om handleidingen en andere beschikbare online producten te bestellen.

 

Deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor Gebruikers, Klanten en Anas Boukas, verantwoordelijk voor de Site. lombafit.com.

 

ARTIKEL 3 – Definities

 

De definities van de termen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, verwijzen naar alle volledige algemene voorwaarden. De termen die beginnen met een hoofdletter en gedefinieerd worden in deze GCUS, kunnen (indien van toepassing) zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gebruikt.

 

Deze termen hebben de betekenis en strekking zoals gegeven in hun definitie in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden:

 

 • Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden of CGUV : verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden en volledige verkoop die van toepassing zijn op de Site en op alle aangeboden Producten en Diensten, gesloten tussen de Gebruiker en de Eigenaar;
 • Partijen gezamenlijk betekent de Eigenaar en de Gebruikers;
 • Gebruiker : duidt, tenzij anders aangegeven, een natuurlijke persoon aan die de Site gebruikt en/of toegang heeft tot de Diensten (gratis of betaald) die door de Eigenaar worden aangeboden via de Site. Het kan dus ook een Opdrachtgever zijn;
 • CLIËNT : wijst, tenzij anders aangegeven, een natuurlijke persoon aan die een product of dienst bestelt op de site;
 • Account : de gebruiker maakt een persoonlijke ruimte aan zodra hij zich registreert en zijn e-mailadres invoert. De accountinstellingen kunnen op elk moment worden gewijzigd in de persoonlijke ruimte die toegankelijk is;
 • Persoonlijke ruimte : Site-interface die toegang en beheer mogelijk maakt van door de Gebruiker verstrekte gegevens en door de Eigenaar geleverde diensten;
 • login betekent de persoonlijke identificatie die is gekoppeld aan het account van de gebruiker en vervolgens door de gebruiker is gewijzigd en waarmee de gebruiker zichzelf kan identificeren om toegang te krijgen tot zijn account;
 • Diensten : alle diensten, digitale producten, inhoud en diensten aangeboden door de Eigenaar op de Site, gratis of betaald;
 • Product : verwijst naar de boeken, fysieke producten die op de Site worden verkocht;
 • Website : deze website en zijn extensies, gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de Eigenaar, toegankelijk onder de domeinnaam lombafit.com ;
 • Informatie : betekent alle gegevens, afbeeldingen en video's;
 • programma : begeleiding gekozen door de Gebruiker; Programma's en handleidingen online of om te downloaden (PDF-formaat – Portable Document Format) en Oefenprogramma's (PDF-formaat);
 • Forum en gemeenschapsgebied: gratis uitwisselingsruimte waar Gebruikers bevoegd zijn om zelf inhoud op de Site te publiceren;
 • Prijs : geeft de Koopprijs van het aanbod inclusief btw aan;
 • Orde : duidt het Product of de Dienst aan die door de Gebruiker is geselecteerd via een online betaling;
 • Teleconsult : dienst geleverd door de Eigenaar aan de Gebruiker dankzij een videoconferentiesysteem gedistribueerd door een dienst en berichtensoftware van derden (voorbeeld: Zoom) en mogelijk gemaakt dankzij een camera die is aangesloten op de apparaten die door de Eigenaar en de Gebruiker worden gebruikt (computer, tablet, smartphone);
 • Cookies: set van gegevens opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker;
 • Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die met name kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die eigen zijn aan zijn identiteit;
 • eigenaar : verwijst naar de Eigenaar, verantwoordelijk voor de Site lombafit.com en aanbieder van de Lombafit-diensten.

 

ARTIKEL 4 – Contractuele documenten

 

Elke Gebruiker onderschrijft de CGUV en stemt in met de verwerking van zijn Persoonsgegevens.

 

Indien een bepaling van de AV door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de AV, die geldig en van kracht blijven. Geen enkele afstand van een van de bepalingen van de CGUV kan worden beschouwd als een definitieve afstand van deze bepaling of van andere bepalingen van deze CGUV.

 

ARTIKEL 5 – Inwerkingtreding, duur en updates

 

Het feit van toegang tot en browsen op de Site vormt van de kant van de Gebruiker een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze CGUV.

 

Bij het doen van een aankoop op de Site erkent de Gebruiker dat de uiting van zijn toestemming aan de CGUV wordt gematerialiseerd door de activering van de checkbox(en) geassocieerd met een bewijsovereenkomst gedefinieerd in deze CGUV. De Gebruiker wordt verzocht deze AV aandachtig te lezen en heeft de mogelijkheid om ze op elk moment op de Site te raadplegen.

 

Deze AV zijn op 18 maart 2018 in werking getreden en op 7 februari 2020 gewijzigd.

 

ARTIKEL 6 - Voorwerp

 

Het doel van deze CGUV is het definiëren van de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de Producten en Diensten die op de Site worden aangeboden (en toegankelijk zijn onder de domeinnaam  lombafit.com), door de Eigenaar, evenals om de rechten en plichten van de Partijen in dit verband te definiëren. Ze dienen als een contract tussen de Eigenaar en de Gebruikers.

 

Ze kunnen, in voorkomend geval, worden aangevuld met gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde Diensten. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bijzondere voorwaarden boven deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 7 – Voorwaarden voor toegang en intrekking

7.1 Toegangsvoorwaarden

 

De Gebruiker is volledig en persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Site, Informatie, Producten en Diensten, onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

 

In het algemeen stemt de Gebruiker ermee in om de Informatie, Producten en Diensten te gebruiken:

 

 • in overeenstemming met de wetten, voorschriften en rechten van derden, in het bijzonder intellectuele en industriële eigendomsrechten;
 • eerlijk en in overeenstemming met het doel ervan.

 

Wanneer de Gebruiker de aangeboden Diensten gebruikt of zich registreert op de Site, aanvaardt en bevestigt hij dat:

 

 • Hij is meerderjarig in overeenstemming met de geldende wetgeving in zijn land van verblijf of aansluiting. De Diensten staan ​​open voor minderjarigen als een volwassen Gebruiker een minderjarige begunstigde aanwijst, onder zijn eigen en exclusieve verantwoordelijkheid en hem de voorwaarden voor toegang tot de Diensten meedeelt;
 • Hij heeft informatie verstrekt die waarheidsgetrouw, actueel en volledig is volgens de wet. Elke fantasievolle of lasterlijke persoonlijke informatie zal waarschijnlijk leiden tot de sluiting van het account van de gebruiker. Elke e-mail die door de Eigenaar naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres wordt verzonden, wordt geacht door de Gebruiker te zijn ontvangen;
 • Hij gebruikt de Diensten uitsluitend voor zijn persoonlijke activiteit, niet gerelateerd aan enige professionele activiteit. Commerciële bedrijven en in het algemeen elke organisatie of entiteit of gereglementeerd beroep kunnen geen Gebruikers worden;
 • Het is verboden om de informatie van de site te gebruiken om een ​​product, een dienst of in het algemeen voor reclame- of promotionele of professionele doeleinden te promoten;
 • De wet van zijn land van verblijf machtigt hem om toegang te krijgen tot de Site;
 • Hij heeft de CGUV gelezen, begrepen en aanvaard.

 

In geval van niet-naleving van een of meer bepalingen van de CGUV, kan voor de Gebruiker zijn Account eenzijdig, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk worden opgeschort of permanent worden geblokkeerd.

 

7.2 Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig artikel L.121-19 van de Consumentenwet en in het kader van postorderverkoop en dus onlineverkoop, heeft de Klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen vanaf de dag na ontvangst van het Product. Na deze periode van 14 dagen zijn alle Bestellingen verschuldigd.

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht voor de aankoop van een Product, binnen de bovengenoemde periode, worden alleen de Prijs van het/de gekochte Product(en) en de verzendkosten vergoed, de retourkosten blijven voor rekening van de Klant. . Retourzendingen van Producten dienen in de originele staat te geschieden.

 

De terugbetaling zal worden gedaan op de rekening die is aangegeven op het moment van de Bestelling en kan tot 10 werkdagen duren.

 

De Diensten die beschikbaar zijn op de Site vallen niet onder dit herroepingsrecht. Artikel L121-20-2 sluit in het bijzonder uit:

 

 • Online educatieve content, gebaseerd op audio- en video-opnames, vanaf het moment dat de training begon. De Eigenaar heeft de mogelijkheid om te controleren of de Gebruiker zijn Programma heeft gestart of niet.
 • Diensten zoals Teleconsult indien de dienst binnen 7 dagen na de Bestelling is gestart.

 

Met betrekking tot de verkoop van gedematerialiseerde Producten voorzien door de Consumentencode (zoals PDF-bestanden om te downloaden), kan het herroepingsrecht niet langer worden uitgeoefend vanaf het moment van downloaden. De Eigenaar heeft de mogelijkheid om te controleren of de Gebruiker de Beweegprogramma's (PDF) heeft gedownload.

 

De herroepingsvoorwaarden betreffende Teleconsulten vindt u in artikel 12 – Voorwaarden Teleconsultaties.

 

7.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht en overmacht

 

De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ontoegankelijkheid van de Site als gevolg van gebeurtenissen buiten zijn controle die redelijkerwijs niet konden worden voorzien en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, en die de nakoming van zijn verplichtingen in de zin van de wettelijke definitie in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek (“Gevallen van Overmacht”).

 

Geen van de Partijen kan in het bijzonder aansprakelijk worden gesteld voor enige schending van haar verplichtingen, indien een dergelijke schending in het bijzonder het gevolg is van: een regeringsbesluit, met inbegrip van elke intrekking of opschorting van vergunningen van welke aard dan ook, van een natuurramp, een toestand van oorlog, een gehele of gedeeltelijke onderbreking of blokkering van telecommunicatie- of elektrische netwerken, een handeling van computerhacking of meer in het algemeen elke andere gebeurtenis van overmacht met de kenmerken gedefinieerd door de jurisprudentie.

 

De uitvoering van deze GCUS wordt opgeschort zolang het geval van overmacht duurt. De Eigenaar zal zich inspannen om, voor zover mogelijk, een einde te maken aan het geval van Overmacht of om een ​​oplossing te vinden die hem in staat stelt zijn contractuele verplichtingen na te komen ondanks het geval van Overmacht.

 

Het geval van overmacht schort de verplichtingen van de betrokken Partij op gedurende de tijd dat de overmacht zal gelden indien deze gebeurtenis van tijdelijke aard is. Indien de belemmering definitief is, zullen de Partijen worden ontheven van hun verplichtingen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1351 en 1351-1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 8 – Presentatie van producten en diensten

 

De site biedt gebruikers producten en diensten aan waarmee ze in het bijzonder:

 

 • Verkrijg informatie en inhoud over rugpijn, lichaamsbeweging, chronische pijn, stressmanagement, slaap, dankzij educatieve artikelen en gevarieerde educatieve inhoud
 • Profiteer van Teleconsultaties met de Eigenaar;
 • Maak een account van het type "Lidmaatschap" aan via de persoonlijke ruimte;
 • Krijg toegang tot online cursussen om hun ruggezondheid te verbeteren, en downloadbare oefenbladen en handleidingen om hun rugpijn te behandelen.

 

De inhoud van de Site, evenals de Teleconsultaties die met de Eigenaar worden uitgevoerd, kunnen op geen enkele manier worden beschouwd als gelijkwaardig aan een medisch consult en mogen niet worden gebruikt om een ​​lopende medische behandeling te starten, te wijzigen of te stoppen.

 

8.1 Gratis diensten

 

Een deel van de Diensten is gratis toegankelijk. Elke Gebruiker heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot:

 

 • Het artikelgedeelte: dit zijn artikelen die regelmatig ter informatie worden gepubliceerd;
 • Search Engine : het geeft toegang tot bloginformatie via trefwoorden;
 • Schrijf je in op de nieuwsbrief : het is een periodieke verzending per e-mail van regelmatige nieuwsbrieven met betrekking tot het nieuws en de activiteiten van de Site;
 • gratis programma's : 21 dagen tegen rugpijn

 

8.2 Betaalde producten en diensten

 

De Producten en Diensten betreffen:

 

 • Alle betaalde e-boeken
 • Elke teleconsultatiedienst
 • Alle toegang tot maandelijks lidmaatschap
 • Elk betaald trainingsprogramma dat beschikbaar is in de sectie Online Gidsen

 

Alle betaalde producten bevatten geschreven inhoud, video's, evaluatievragenlijsten en/of downloadbare PDF-bestanden.

 

ARTIKEL 9 – Gebruiksvoorwaarden van de Diensten

 

9.1 Servicevoorwaarden

 

De Gebruiker stemt ermee in de Diensten individueel en persoonlijk te gebruiken. Hij heeft de plicht om zelf te verifiëren dat hij fysiek in staat is om de door de Eigenaar voorgestelde fysieke activiteiten uit te oefenen, om de adviezen met betrekking tot de gezondheid van de rug op te volgen.

 

9.2 Aanvaarding van de AV

 

Toegang tot de Diensten aangeboden op de Site is strikt onderworpen aan de volledige aanvaarding door de Gebruiker van deze AV. De Gebruiker erkent volledig op de hoogte te zijn van de bepalingen van deze AV en verbindt zich ertoe deze na te leven.

 

9.3 Technische instellingen

 

De Gebruiker erkent dat hij over de nodige middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken onder normale browse-omstandigheden. Hiervoor erkent de Gebruiker te hebben gecontroleerd dat de computerconfiguratie die hij gebruikt geen defecte software, virussen of elementen implementeert die schadelijk zijn voor het systeem dat door de Site wordt gebruikt.

 

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de installatie, het onderhoud en de controle van de technische configuratie die nodig is om verbinding te maken met de Site. De Eigenaar kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de onverenigbaarheid van de Site met de technische configuratie van de computer, tablet of mobiele telefoon van de Gebruiker.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe over de technische middelen en voldoende kennis te beschikken om de verschillende programma's en handleidingen in PDF-formaat te downloaden.

 

9.4 Gratis diensten

 

Het aanmaken van een Persoonlijk Account is niet verplicht om toegang te krijgen tot de gratis Diensten van de Site.

 

De Gebruiker kan, indien hij dat wenst, zich abonneren op de hieronder beschreven betaalde Diensten.

 

9.5 Betaalde diensten

 

Het gebruik van betaalde diensten vereist dat de gebruiker de diensten van het Stripe-platform gebruikt (www.stripe.com) voor betalingen. Sommige bronnen zijn ook beschikbaar op Amazon (www.amazon.fr) en Kindle.

 

De Bestelling en/of registratie leiden automatisch tot het openen van een Persoonlijk Account op naam van de Gebruiker, waarmee hij zijn gebruik van de Diensten kan beheren.

 

De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de Informatie die is ingevoerd om zijn Persoonlijke Account aan te maken of bij te werken, een bewijs van zijn identiteit waard is en hem verbindt zodra ze gevalideerd zijn. De Gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn Persoonlijke Ruimte.

 

De Programma's zijn voor onbepaalde tijd toegankelijk.

 

Betaalde Programma's zijn toegankelijk na contante betaling van de Bestelling.

 

Teleconsultaties worden door de Eigenaar op individuele basis verzorgd.

 

9.6 Voorwaarden voor het modereren van opmerkingen

 

Opmerkingen en trackbacks/pingbacks, of ze nu in artikelen of op de forums zijn gepubliceerd, worden handmatig gemodereerd. Het niet naleven van een van de volgende regels zal leiden tot verwijdering ervan:

 

 • Lasterlijk, racistisch, pornografisch, pedofiel, opruiende opmerkingen, misdaden of zelfmoorden;
 • Opmerkingen over het reproduceren van privécorrespondentie zonder de toestemming van de betrokken personen;
 • Agressieve of vulgaire opmerkingen;
 • Opmerkingen die uitsluitend bedoeld zijn om een ​​link naar een externe site te plaatsen.

 

ARTIKEL 10 - Bestellingen

 

Elke orderbevestiging houdt de volledige en volledige aanvaarding van deze AV in door de Klant, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De Gebruiker verklaart er perfecte kennis van te hebben.

 

10.1 Aankoopproces

 

De Klant moet een aantal stappen volgen om zijn Bestelling te plaatsen:

 

 • Informatie over de essentiële kenmerken van het Product of de Dienst;
 • Keuze van product of dienst (via de bestelknop) en vermelding van de essentiële gegevens van de klant (naam, voornaam, e-mail, wachtwoord voor persoonlijke account, postadres voor het boek);
 • Acceptatie van deze AV;
 • Controle instructies voor betaling, en betaling voor Producten of Diensten;
 • Verzending van Producten (binnen 48 uur) of directe toegang tot downloads van PDF-bestanden of tot het trainingsplatform voor de Programma's.

 

Het aankoopproces voor Teleconsultaties vindt u in artikel 12 – Voorwaarden Teleconsultaties.

 

10.2 Orderbevestiging

 

De online verstrekking van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de Bestelling zijn het bewijs van het geheel van de genoemde Bestelling in overeenstemming met de artikelen 1316-4 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zullen de betaling waard zijn van de bedragen die zijn gemaakt voor de levering van de geselecteerde Producten of Diensten door de Gebruiker als onderdeel van zijn Bestelling. Deze validatie is de handtekening waard en de uitdrukkelijke aanvaarding van de bankverrichtingen die op de Site worden uitgevoerd.

 

De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de betaling van zijn Bestelling.

 

Met het oog op een goede uitvoering van de Bestelling en in overeenstemming met artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de Klant zich ertoe zijn echte identificatie-elementen te verstrekken. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor een abnormaal verzoek, te kwader trouw of om een ​​legitieme reden.

 

10.3 Leveringsvoorwaarden

 

De programma's en handleidingen (PDF) worden per e-mail geleverd.

 

Voor fysieke Producten stemt de Eigenaar ermee in de Bestelling van de Klant uit te voeren binnen de limiet van de beschikbare Productvoorraden. Bij gebreke daarvan informeert de Eigenaar de Klant. Tenzij anders aangegeven, worden uw Producten binnen 48 uur verzonden (behalve in het weekend en op feestdagen).

 

De levering vindt plaats op het adres dat tijdens de Bestelling is aangegeven (daarom is het noodzakelijk om bijzonder aandachtig te zijn voor de spelling van het ingevoerde postadres).

 

De Eigenaar herinnert eraan dat wanneer de Klant de Producten in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de Producten op hem overgaat. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele voorbehouden met betrekking tot het geleverde Product.

 

ARTIKEL 11 – Prijzen van Producten en Diensten en betalingsvoorwaarden

 

11.1 Prijzen van producten en diensten

 

De Prijzen van de Diensten zijn gedefinieerd in euro, Canadese dollar of Amerikaanse dollar, inclusief alle belastingen en houden rekening met de btw die van kracht is op de dag van de validatie van de Bestelling door de Gebruiker.

 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om zijn Prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten of Diensten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de validatie van de Bestelling. Alle prijzen zijn beschikbaar in het gedeelte "Online Gids" van de site lombafit.com.

11.2 Betalingsvoorwaarden

 

Betalingen zijn onmiddellijk verschuldigd na het plaatsen van de Bestelling. Wanneer een gebruiker zijn creditcardnummer meedeelt om te betalen voor producten of diensten op de site, gebruikt hij het beveiligde online betalingssysteem STRIPE met codering, dat voldoet aan de veiligheidsnormen tegen toegang, gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking. Creditcards, Visa-kaarten, Mastercard en American Express-kaarten worden op de Site geaccepteerd.

 

Zodra de betaling door de Klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de Informatie. Overeenkomstig artikel L. 132-2 van de Monetaire en Financiële Code is de verbintenis tot betaling met een kaart onherroepelijk. Door tijdens de verkoop zijn Bankgegevens mee te delen, machtigt de Klant de Eigenaar om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven Prijs.

 

De Klant bevestigt dat hij de wettige houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In het geval van een fout of de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de verkoop onmiddellijk van rechtswege opgelost en wordt de Bestelling geannuleerd.

 

De betaling van het Teleconsult, online gereserveerd, geschiedt vooraf bij boeking. Een eventueel Teleconsult wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.

 

Aan het einde van uw betaling ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de afspraak.

 

In geval van ongerechtvaardigde annulering van een betaling met kredietkaart of ongerechtvaardigd verzet tegen een betaling met kredietkaart, verbindt de Gebruiker zich ertoe de Eigenaar te vergoeden voor de kosten die voortvloeien uit de onwettige annulering of oppositie op vertoon van het bewijs van deze kosten.

 

11.3 Amazon EU-partnerprogramma en andere

 

Deze site neemt deel aan het Amazon EU Associates-programma, een partnerprogramma dat is ontworpen om sites in staat te stellen compensatie te verdienen door het creëren van links naar Amazon.fr, Amazon.ca of andere, afhankelijk van het land.

 

ARTIKEL 12 – Modaliteiten met betrekking tot Teleconsulten

 

12.2 Teleconsultatie boeken

 

De gebruiker stemt ermee in om bij het boeken van zijn Teleconsult alle informatie te verstrekken die nodig is om zijn registratie te valideren en zal ervoor zorgen dat de verstrekte e-mail correct is. In het geval van een fout in de verstrekte Informatie, kan de Gebruiker geen terugbetaling of krediet verlangen.

 

De Gebruiker moet een aantal stappen volgen om een ​​afspraak te maken en zijn Bestelling te plaatsen:

 

 • Informatie over de essentiële kenmerken van Teleconsultatie;
 • Vermelding van de datum en tijd van de gekozen afspraak (keuze uit 30 minuten of één (1) uur), en vermelding van het e-mailadres;
 • Validatie van de gegevens die zijn verstrekt via de knop Bestellen);
 • Vermelding van de essentiële gegevens van de Klant (naam, voornaam, e-mail, wachtwoord);
 • Acceptatie van deze AV;
 • Opvolgen van instructies voor betaling, en betaling van het Teleconsult;
 • Verzending van Producten (binnen 48 uur) of directe toegang tot downloads van PDF-bestanden of tot het trainingsplatform voor de Programma's.

 

Betaling voor het Teleconsult geschiedt upstream door Cliënt, per creditcard en volgens de in artikel 11.2 – Betaalwijzen beschreven betaalwijzen. Na ontvangst van de betaling wordt de sessie automatisch gereserveerd voor de Klant.

 

12.2 – Voorwaarden Teleconsultaties

 

 • Interviewtijden : De uren van de Teleconsultaties kunnen worden gewijzigd met een opzegtermijn van minimaal 12 uur, door een e-mail te sturen.
 • Annulering van een Teleconsult : Het annuleren van een Teleconsult is mogelijk meer dan 48 uur van tevoren, door een e-mail te sturen. Deze is inwisselbaar op een ander tijdslot. Na deze periode van 48 uur is het Teleconsult volledig verschuldigd;
 • Technische instellingen : Teleconsultatie vereist het gebruik van de Zoom-applicatie, een apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet), een internetverbinding en een functionele camera. De gebruiker neemt de verplichtingen op zich met betrekking tot de apparatuur en verbindingen die nodig zijn voor het gebruik van deze site en zijn diensten.
 • Duur van sessies : De duur van de sessies is afhankelijk van de klant en wordt voorafgaand aan de sessie afgesproken
 • Privacybeleid : De Eigenaar verbindt zich ertoe dat alle Informatie die hij verzamelt tijdens de ondersteuning van de elektronische dienst door de Klant, om te profiteren van een adviesdienst, zal worden beschouwd als Vertrouwelijke Informatie;
 • Garantie : Er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot het behalen van de door de Klant gestelde doelstellingen. De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een gedeeltelijke of volledige mislukking in verband met het bereiken van een doelstelling. De Eigenaar is verantwoordelijk voor het ondersteuningsproces van de Klant en de Klant is verantwoordelijk voor het behalen van de gedefinieerde doelstellingen.

 

12.3 – Toezeggingen

 

 • De professionele vaardigheden van de Eigenaar worden gewaarborgd door de verschillende kwalificaties die hij heeft behaald, evenals zijn professionele ervaring;
 • De Eigenaar verbindt zich ertoe om op de overeengekomen data en tijdstippen contact op te nemen met de Gebruiker, na validatie van de betaling voor het Teleconsult. De Eigenaar verbindt zich ertoe de Klant alle verschuldigde en geïnde bedragen terug te betalen als hij niet op de afspraak verschijnt. De Gebruiker en de Eigenaar komen dan ook onderling overeen om aanwezig en beschikbaar te zijn op de datum en het tijdstip van de afspraak. Als de Eigenaar niet op het geplande tijdstip contact heeft opgenomen met de Gebruiker, wordt de Gebruiker een nieuw tijdslot aangeboden;
 • In geval van vertraging op de geplande tijd vanwege de Klant, zal de Eigenaar opnieuw proberen contact op te nemen met de Gebruiker of zal hij tot 10 minuten na de aanvankelijk geplande start op de Gebruiker wachten. Het Teleconsult kan dan gedaan worden, maar zonder de verloren tijd in te halen. Meer dan 10 minuten te laat, wordt de afspraak als gemist beschouwd door de gebruiker en vindt er geen omruiling of terugbetaling plaats;
 • De Eigenaar verbindt zich ertoe zijn Klant onvoorwaardelijke ondersteuning te bieden. Hij begeleidt hem bij de implementatie van de meest effectieve middelen om hem in staat te stellen zijn doelstellingen te bereiken. Op de Eigenaar rust een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De Eigenaar draagt ​​er zorg voor om gedurende de gehele duur van het Teleconsult met een hoge mate van integriteit te handelen. Indien hij niet de bevoegdheid heeft om tussen te komen in het gebied waarvoor hij wordt geraadpleegd, verwijst hij zijn Cliënt door naar een andere persoon;
 • Alle informatie die tijdens het Teleconsult wordt verstrekt, blijft vertrouwelijk;
 • Indien de Eigenaar tijdens de Teleconsultatie constateert dat aanzienlijke discrepanties hem niet langer toelaten om te werken onder de voorwaarden van de CGUV, heeft hij de ethische verplichting om hier een einde aan te maken door de redenen voor zijn beslissing duidelijk uit te leggen. Voor zover mogelijk zal hij ervoor zorgen dat hij zijn Cliënt andere opties aanbiedt;
 • Elke mededeling van ongepaste aard - in het bijzonder beledigend, racistisch, pornografisch of obsceen - van de Gebruiker kan het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke onderbreking van de lopende Teleconsultatie, zonder mogelijke terugbetaling.

 

ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de Gebruiker

 

Onverminderd de overige verplichtingen hierin voorzien, verbindt de Gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te komen:

 

 • De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Eigenaar correcte Persoonlijke Informatie te verstrekken bij het registreren op de Site en bij het bijwerken van zijn Persoonlijke Informatie. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor valse verklaringen van Gebruikers;
 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor schade en vooroordelen (direct of indirect, materieel of immaterieel), veroorzaakt aan de Eigenaar, aan de Site en/of aan een derde partij en als gevolg van enig onwettig gedrag of overtreding van deze bepalingen. Hij verbindt zich ertoe de Eigenaar te vergoeden voor alle schade die hij mocht lijden en hem alle kosten, lasten en/of vonnissen te betalen die hij als gevolg daarvan zou moeten dragen;
 • De Gebruiker verbindt zich ertoe bij zijn gebruik van de Diensten de geldende wetten en reglementen te respecteren en geen inbreuk te maken op de rechten van derden of de openbare orde;
 • De Gebruiker verbindt zich ertoe strikt persoonlijk gebruik te maken van de Diensten. Het onthoudt zich er daarom van om alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen hieronder toe te wijzen, toe te staan ​​of over te dragen aan een derde partij, op welke manier dan ook. De Gebruiker mag de Diensten aangeboden door de Site niet gebruiken voor professionele, commerciële of collectieve doeleinden;
 • De Gebruiker stemt ermee in dat de Inhoud die hij publiceert (in commentaren op artikelen, op de Forums of via de sectie Contact) rechtmatig is, geen inbreuk maakt op de openbare orde, goede zeden of de rechten van derden, geen wet- of regelgevende bepaling schendt;
 • De Gebruiker dient de nodige maatregelen te nemen om op eigen kracht de Informatie van zijn Persoonlijke Ruimte op te slaan die hij nodig acht, waarvan geen kopie aan hem zal worden verstrekt. Hij is ook verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de uitvoering van de Diensten vereist dat hij verbonden is met internet en dat de kwaliteit van de Diensten rechtstreeks afhangt van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

 

ARTIKEL 14 – Disclaimer

 

De ideeën, informatie en suggesties op de site, programma's en gidsen, forums en community-secties, video's of nieuwsbrieven of gerelateerde materialen mogen niet worden opgevat als medisch advies of hulp, noch mogen ze worden opgevat als een vervanging voor advies of medische hulp of gebruikt of doorverwezen in plaats van het advies in te winnen van een arts of geschikte gezondheidsdeskundige.

 

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zowel de beoordeling van zijn gezondheid als voor het gebruik en de interpretaties die hij maakt van de Informatie op de Site en de Informatie gegeven via de Teleconsultaties, de resultaten die hij verkrijgt, de adviezen en handelingen die hij afleidt en/ of problemen.

 

De Eigenaar is gehouden tot een middelenverbintenis, met uitsluiting van enige resultaatsverbintenis. Een resultaat dat niet gewenst is, kunnen we niet kwalijk nemen.

 

U erkent dat de informatie die u ter beschikking wordt gesteld niet volledig of volledig is en dat deze informatie niet alle verschillende symptomen en behandelingen behandelt die passen bij de pathologieën en verschillende dagelijkse kwalen die u interesseren. De Eigenaar garandeert op geen enkele manier dat deze Informatie juist, volledig en actueel is.

 

De Eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige actie of claim die voortvloeit uit het gebruik van de Informatie op de Site. We zijn allemaal uniek, wat voor de een werkt, werkt misschien niet voor de ander.

 

De Eigenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een lichamelijk of materieel ongeval of directe of indirecte schade die wordt toegebracht aan een van zijn Gebruikers van de Site, in geval van laattijdige levering of tijdens een Teleconsult. Bijgevolg aanvaardt de Gebruiker dat het gebruik van de Informatie en Diensten wordt uitgevoerd onder uw enige en volledige verantwoordelijkheid, controle en leiding.

 

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid

 

15.1 – Verbintenis van de Gebruiker en concept van “Noodzakelijke Stappen”

 

De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan het feit dat de doeltreffendheid van de aangeboden Diensten volledig afhangt van zijn persoonlijke betrokkenheid en het respect waarmee hij de verstrekte adviezen, methoden, technieken en oefeningen toepast.

 

De Gebruiker stemt er uiteraard mee in de cursussen te volgen, de oefeningen te doen en de aangeleerde methoden toe te passen. Het is het concept van "Noodzakelijke stappen".

 

De Eigenaar kan dus geen enkele resultaatsverbintenis dragen indien de Gebruiker het door hem gestelde persoonlijk doel niet bereikt.

 

Als de gebruiker van mening is dat hij niet tevreden is met de resultaten die door de service zijn verkregen en een terugbetaling wenst te krijgen, moet hij profiteren van het feit dat hij dit heeft bereikt "Noodzakelijke stap".

 

Om deze reden zal de Eigenaar, voordat hij de terugbetaling doet, de Klant vragen om bewijs te overleggen van de realisatie hiervan “Noodzakelijke stappen” uiterlijk 7 werkdagen nadat de Eigenaar de ontvangst van zijn restitutieverzoek heeft bevestigd.

 

15.2 Onderhoud

 

De Eigenaar verbindt zich ertoe Gebruikers een continue toegang tot de Site te bieden. Om Gebruikers kwaliteitsdiensten te kunnen bieden, behoudt de Eigenaar zich echter het recht voor om onderhouds-, update- of reparatiewerkzaamheden op de Site uit te voeren. Voor zover mogelijk zal de Gebruiker op de hoogte worden gebracht van tijdelijke opschortingen van de Site als gevolg van deze operaties.

 

De Eigenaar wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies van de Informatie die toegankelijk is in de Persoonlijke Ruimte van de Gebruiker, deze laatste een kopie moet bewaren en geen aanspraak kan maken op enige vergoeding in dit verband.

 

De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van de communicatiesystemen, al dan niet buiten zijn macht, noch in geval van een inbreuk op de beveiliging van zijn eigen systemen nadat hij aan alle beveiligingsverplichtingen heeft voldaan die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen.

 

De Eigenaar doet zijn best om de veiligheid van de via de Site verzamelde gegevens te garanderen. Indien echter een inbreuk op de beveiliging aan het licht zou komen, verbindt de Eigenaar zich ertoe zo snel mogelijk te handelen om het probleem te verhelpen en de betrokken Gebruikers te informeren.

 

ARTIKEL 16 – Persoonlijke gegevens en privacybeleid

 

16.1 – Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

 

Bezorgd over de bescherming van de privacy van zijn gebruikers, verbindt de Eigenaar zich ertoe alle Franse en Europese regelgevende en wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven, met inbegrip van in het bijzonder de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 zoals gewijzigd en de algemene gegevensbeschermingswet Beschermingsverordening van 27 april 2016.

 

16.2 – Verzamelen van informatie

 

Persoonlijke gegevens over de gebruiker kunnen om verschillende redenen worden verzameld op verschillende tijdstippen tijdens het browsen door de gebruiker op de site en het gebruik van de diensten die hij aanbiedt, zoals hieronder beschreven:

 

 • Siteweergave en navigatie : Technische informatie wordt automatisch verzameld wanneer u verbinding maakt met de Site en er doorheen bladert (oorsprong van de verbindingen, IP-adres, browserversie en de instellingen ervan, pagina's van de geraadpleegde Site);
 • Persoonlijk account : Op het moment van een Bestelling wordt om verschillende informatie gevraagd en deze zal worden gedaan via Stripe (www.stripe.com)
 • Gebruik van de Diensten : Door gebruik te maken van de verschillende Diensten die op de Site worden aangeboden, kan de Gebruiker worden verzocht om Informatie te verstrekken in verschillende daartoe voorziene ruimtes: formulieren, Forums, berichten, Teleconsultatie, enz.;
 • Ontvangst en beheer van betalingen : Op het moment van een Bestelling wordt informatie met betrekking tot betalingen (met name de gegevens van de gebruikte bankkaart) verzameld op de Site, door tussenkomst van een erkende betalingsdienstaanbieder, Stripe.

 

16.3 Doeleinden

 

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: analyses, beheer van de gebruikersdatabase, beheer van contacten en verzenden van berichten, marketingvoorstellen, automatiseringen, facturering van de Diensten, personalisatie van de Diensten en monitoring van de relatie tussen de Eigenaar en de Gebruikers.

 

16.4 Gebruikersrechten

 

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 

 • Hun toestemming op elk moment intrekken of de verwerking van hun gegevens beperken
 • Zich verzetten tegen de verwerking van hun Gegevens;
 • Toegang krijgen tot hun gegevens;
 • Controleren en rectificatie verkrijgen;
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of wissen.

 

16.5 – Bewaartijd

 

Deze persoonsgegevens zijn niet bedoeld voor verkoop of voor reclamedoeleinden. Ze worden bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

 

16.6 – Openbaarmaking aan derden

 

Anas Boukas is de enige eigenaar van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke informatie zal zonder uw toestemming niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf, om welke reden dan ook.

 

De Eigenaar kan bovendien niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onopzettelijke vernietiging van Persoonsgegevens door een derde die toegang heeft gekregen tot het Persoonlijke Account van de Gebruiker.

 

16.7 Gegevensbeveiliging

 

Om over te gaan tot de betaling van zijn Bestelling, wordt de Gebruiker gevraagd om het nummer en de vervaldatum van zijn bankkaart en het beveiligingscryptogram door te geven. Online betalingen worden beveiligd door het HTTPS-protocol om de codering van de gegevens van de Gebruiker tijdens de verzending van zijn Bankgegevens te garanderen.

 

De gebruiker moet er echter op worden gewezen dat er altijd een zeker risico bestaat dat persoonlijke informatie buiten de schuld van de eigenaar en zonder toestemming van de gebruiker wordt bekendgemaakt. De Eigenaar wijst elke aansprakelijkheid af dat dergelijke Vertrouwelijke Gebruikersinformatie openbaar wordt gemaakt.

 

Na het invoeren van zijn e-mailadres bij het registreren op de site, ontvangt de gebruiker e-mails met informatie en aanbiedingen. De Gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven. Het enige wat hij hoeft te doen, is klikken op de link onderaan de e-mails "Afmelden".

 

ARTIKEL 17 – Opslag en archivering

 

In overeenstemming met de gegevensbeschermingswet nr. 78-17 van 6 januari 1978, worden de gegevens die door de gebruiker worden verstrekt door de eigenaar alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de doeleinden van hun verzameling te bereiken die in het vorige artikel zijn gedefinieerd.

 

De door Gebruiker verstrekte bankgegevens worden slechts bewaard gedurende het moment van volledige betaling.

 

Wij archiveren inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. Deze geautomatiseerde registers zullen door alle betrokken Partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, Bestellingen, betalingen en transacties tussen de Partijen.

 

ARTIKEL 18 – Hypertekstlinks en cookies

 

De site lombafit.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgesteld met toestemming van de Eigenaar. De Eigenaar heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

 

Browsen op de site zal waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

 

Weigering om een ​​cookie te installeren kan ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot bepaalde Diensten. De Gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van Cookies te weigeren. Deze configuratie verschilt per browser en de Gebruiker wordt uitgenodigd om de helpsecties van zijn browser te raadplegen (voorbeeld: Voorkeuren – Vertrouwelijkheid voor SAFARI).

 

De site gebruikt de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google) om formulierinvoer op de site te beschermen. Deze service wordt gebruikt om door mensen gemaakte invoer te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Dit omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Namens de exploitant van deze site zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door reCAPTCHA door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Deze verzameling van gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Volg de link voor meer informatie over het privacybeleid van Google Captcha: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

 

ARTIKEL 19 – Intellectuele eigendom

 

Anas Boukas is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de Site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, video's, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, geluiden, domeinnamen, software, productnamen. , downloadbare inhoud, handelsnamen, ideeën, aangeboden diensten en programma's.

 

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, distributie, drukaanpassing en/of volledige of gedeeltelijke exploitatie van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar .

 

U stemt ermee in dat u door het downloaden van een dienst, gids of product van de Site, deze niet zult verhuren, decompileren, reverse-engineeren, inhoud van de Site wijzigen of ervan afleiden en/of deze beschikbaar stellen op een netwerk waar deze kan worden gebruikt door een enkel apparaat of meerdere apparaten tegelijk.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de Site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van Boek 7 van de Intellectual Property Code, evenals de wettelijke en reglementaire bepalingen van de landen en internationale verdragen, usurpatie van bedrijfsnamen, handelsnamen en domeinnamen en aanvaardt de onrechtmatige daad aansprakelijkheid van de auteur.

 

ARTIKEL 20 – Afsluiten van de rekening

 

20.1 Door de gebruiker

 

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn Persoonlijke Ruimte te sluiten en zijn toestemming in te trekken door een verzoek te sturen via het Contact-gedeelte van de website.

 

De Gebruiker wordt erop gewezen dat het sluiten van zijn Persoonlijke Ruimte niet zal leiden tot de automatische verwijdering van de hem betreffende Persoonsgegevens. Ze zullen worden bewaard, in overeenstemming met de vereisten bepaald door het Reglement, dat de Gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.

 

20.2 Door de eigenaar

 

In geval van niet-naleving door de Gebruiker van deze GCUS, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Diensten op te schorten en/of hem de toegang tot de site te weigeren. De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de opschorting van de Diensten niet leidt tot de terugbetaling van de door de Gebruiker betaalde bedragen in het kader van het gebruik van deze Diensten en geen aanleiding geeft tot enige schadevergoeding of schadevergoeding.

 

Zonder het voorgaande te beperken, kunnen met name de volgende personen de toegang tot de site opschorten:

 

 • schendingen of schendingen van deze AV;
 • inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en die van een derde partij;
 • niet-naleving van een van kracht zijnde wettelijke of reglementaire bepaling;
 • een ongeautoriseerde verbindingspoging;
 • een blijvende belemmering;
 • handelingen die de werking van de Diensten beïnvloeden

 

De aansprakelijkheid van de Eigenaar kan in geen geval worden aangegaan na de sluiting van de Persoonlijke Account van de Gebruiker onder de voorwaarden voorzien in dit artikel.

 

In het geval van schending van een van de bepalingen van deze AV of meer in het algemeen, schending van de geldende wet- en regelgeving door een Gebruiker, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen en in het bijzonder om de inhoud die op de website is geplaatst, te verwijderen. Site, om elke betrokken autoriteit op de hoogte te stellen of om juridische stappen te ondernemen.

 

ARTIKEL 21 – Evolutie van de Site en wijzigingen van de CGUV

 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. De Gebruiker zal via alle nuttige middelen op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen. Elke Gebruiker die de Diensten gebruikt na de inwerkingtreding van de gewijzigde CGUV wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 

ARTIKEL 22 – Bewijsovereenkomst

 

De Partijen komen overeen de per fax of elektronisch ontvangen berichten en meer in het algemeen de elektronische documenten die tussen hen worden uitgewisseld, te beschouwen als originele geschriften in de zin van artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. als met dezelfde waarde als de originele . 

 

De Partijen komen overeen de faxen of elektronische geschriften op zodanige wijze te bewaren dat ze getrouwe en duurzame kopieën kunnen vormen in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

 

De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van de Eigenaar worden bewaard als onderdeel van een versleutelingssysteem, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie en de verschillende verzendingen van geschriften en elektronische documenten tussen de Gebruikers en de Eigenaar.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1316-4 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt de implementatie van een elektronische handtekening, op basis van een betrouwbaar identificatieproces dat de link met de akte waaraan deze is gehecht, als een geldige handtekening beschouwd en als bewijs in de zin van voornoemde bepalingen.

 

De Gebruiker kan de toelaatbaarheid, geldigheid of bewijskracht van voornoemde elementen in elektronisch formaat of drager niet betwisten op basis van welke wettelijke bepaling dan ook en die zou bepalen dat bepaalde documenten moeten worden geschreven of ondertekend om als bewijs te dienen. De beschouwde elementen vormen dus bewijsmateriaal en zullen, als ze als bewijs worden overgelegd in een controversiële of andere procedure, op dezelfde manier, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document toelaatbaar, geldig en afdwingbaar zijn. schriftelijk worden vastgesteld, ontvangen of bewaard.

 

ARTIKEL 23 – Gedeeltelijke nietigheid

 

Indien een of meerdere bepalingen hiervan nietig zouden zijn op grond van een reglementaire wettelijke bepaling of een definitief geworden rechterlijke uitspraak, wordt deze als ongeschreven beschouwd en leidt deze niet tot nietigheid van de overige bepalingen. Partijen blijven gebonden aan de overige bepalingen van de CGUV en zullen zich inspannen om de niet-toepasbare bepalingen te herstellen in dezelfde geest als die gold tijdens de totstandkoming.

 

ARTIKEL 24 – Taal, toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

De taal van dit contract is Frans. Deze CGUV zijn onderworpen aan het Franse recht. Alle daarin vervatte clausules, evenals alle aan- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.

 

In het geval van een vertaling van deze AV in één of meerdere talen, zal de taal van interpretatie de Franse taal zijn in geval van tegenstrijdigheid of betwisting over de betekenis van een term of bepaling.

 

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd. Elke minnelijke of juridische klacht, met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van de GCUS en de toegang tot of het gebruik van de Dienst, moet worden ingediend binnen één (1) jaar vanaf het genererende evenement, op nauwelijks verjaring.

 

Voor elke klacht wordt de Gebruiker uitgenodigd om per e-mail contact op te nemen met de Eigenaar via het gedeelte Contact.

 

Terug naar boven